Kalachakra Mandala (detail)

Kalachakra Mandala 2013 Karma Phuntsok

   [BACK]                                                                                                    [NEXT]