OM MANI PADME HUM (detail)

OM MANI PADME HUM (detail) 2013 Karma Phuntsok

   [BACK]                                                                                                    [NEXT]