094031 Mandala
 

 

094031 Mandala

 

 
2013 Karma Phuntsok