095003 White Tara and Deites of Long Life
 

 

095003 White Tara and Deites of Long Life

 

 
2013 Karma Phuntsok