095004 Manjushri
 

 

095004 Manjushri

 

 
2013 Karma Phuntsok