Nectar of Tara
 

 

104020 Nectar of Tara

 

 
2013 Karma Phuntsok