Green Tara in Melbourne
 

 

104023 Green Tara in Melbourne

 

 
2013 Karma Phuntsok