WHITE TARA
 

 

105016 WHITE TARA

 

 
2013 Karma Phuntsok