FLOWER TARA
 

 

105024 FLOWER TARA

 

 
2013 Karma Phuntsok