SNOW MOUNTAINS
 

 

105029 SNOW MOUNTAINS

 

 
2013 Karma Phuntsok