106001 Dolkar White Tara
 

 

106001

 

 
2013 Karma Phuntsok