106005 Chenrezig
 

 

106005

 

 
2013 Karma Phuntsok