106007 Green Tara
 

 

106007

 

 
2013 Karma Phuntsok