106009 Chenrezig
 

 

106009

 

 
2013 Karma Phuntsok