106013 Kalachakra
 

 

106013

 

 
2013 Karma Phuntsok