106016 Kalachakra Mandala
 

 

106016

 

 
2013 Karma Phuntsok