106019 Buddhas
 

 

106019

 

 
2013 Karma Phuntsok