107001 Lily Tara
 

 

107001 Lily Tara

 

 
2013 Karma Phuntsok