108004 Lhamowa
 

 

108004

 

 
2013 Karma Phuntsok