108007 Marpa
 

 

108007

 

 
2013 Karma Phuntsok