108008 Chenrezig
 

 

108008

 

 
2013 Karma Phuntsok