108009 Green Tara
 

 

108009

 

 
2013 Karma Phuntsok