108011 Monet Tara
 

 

108011

 

 
2013 Karma Phuntsok