108012 Lotus Tara
 

 

108012

 

 
2013 Karma Phuntsok