108016 Bird Nest Fern Chenrezig
 

 

108016

 

 
2013 Karma Phuntsok