95004 Manjushri
 

 

095004

 

 
2013 K & CM Phuntsok