96005 Kalachakra Mandala
 

 

096005

 

 
2013 K & CM Phuntsok