97009 White Tara - Madonna
 

 

097009

 

 
2013 K & CM Phuntsok