99001 OM MANI PADME HUM
 

 

099001

 

 
2013 K & CM Phuntsok