103009 Kunsang YabYum
 

 

103009

 

 
2013 K & CM Phuntsok