104020 Nectar of Tara
 

 

104020

 

 
2013 K & CM Phuntsok