105015 Maha Muni
 

 

105015

 

 
2013 K & CM Phuntsok