105021 Waratah Buddha
 

 

105021

 

 
2013 K & CM Phuntsok